Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ STRÁNKY A E-SHOPU Lampionek.cz

 

Provozovatelem internetové stránky a e-shopu Lampionek.cz je Mgr. Dana Mihulková,
IČ 684 88 416, se sídlem na adrese Strojnická 1011, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika, bankovní účet č. 1186860379/0800 (dále jen provozovatel/prodávající).

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny uživatele internetové stránky a e-shopu Lampionek.cz.

Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání kupních smluv mezi zákazníkem (kupujícím) a provozovatelem webových stránek / e-shopu Lampionek.cz (prodávajícím).

Prodávajícím je provozovatel stránek Mgr. Dana Mihulková (viz výše).

Kupujícím je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje prostřednictvím e-shopu Lampionek.cz. Kupující je povinen za tímto účelem uvádět o sobě pravdivé údaje.

Kupující nákupem v tomto e-shopu potvrzuje, že měl možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami, seznámil se s nimi a souhlasí s nimi, což potvrzuje odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře.

V tomto e-shopu si můžete zakoupit knihy v papírové a elektronické podobě a doplňkové zboží (přání, záložky, příp. jiné). Soubory mohou být „orazítkované“ (označené) jménem kupujícího.

Tento e-shop využívá pro uskutečnění objednávek a vystavování dokladů (faktur, daňových dokladů) prodejního systému SimpleShop.cz. Provozovatel aplikace SimpleShop.cz je pouze zprostředkovatelem prodeje a za prodávanou službu nebo zboží nijak neručí.

 

Objednání zboží

Proces objednání produktů se skládá z těchto kroků: vyplnění objednávkového formuláře a odeslání objednávky (tlačítko KOUPIT). Objednávka v e-shopu je závazná. Odesláním objednávky se zavazujete k zaplacení a odebrání objednaných produktů. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se seznámili s parametry produktu a souhlasíte s nimi. Taktéž vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

Ceny zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Jedná se o ceny konečné, uváděné v korunách českých.

Po vyplnění objednávkového formuláře a potvrzení (tlačítko KOUPIT) obdrží kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu
e-mail s potvrzením objednávky. Jeho součástí je odkaz na detaily objednávky a stav objednávky. Po zaplacení objednávky obdrží kupující e-mail s potvrzením o zaplacení a odkazem ke stažení faktury (daňový doklad). V případě zakoupení elektronického obsahu (e-knihy) obdrží rovněž odkaz ke stažení tohoto obsahu. V případě jakýchkoli problémů lze prodejce kontaktovat e-mailem.

U objednaných papírových knih lze v poznámce objednávkového formuláře požádat o podepsání knihy autorem, případně o jeho osobní věnování. Tato možnost závisí na vůli a možnostech autora a není závazná. Distribuce se může v takovém případě opozdit.

 

Ceny a platba

Ceny zboží a dopravy v tomto internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné a platí do odvolání. Přeškrtnuté ceny, uvedené u zboží, znamenají původní ceny před slevou. Platby jsou realizovány předem prostřednictvím bankovního převodu na základě potvrzení objednávky zaslané e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

Každá objednávka učiněná prostřednictvím tohoto internetového obchodu je považována za závaznou. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího.

 

Expedice

Fyzické zboží je expedováno obvykle do 3 pracovních dnů po obdržení platby na bankovní účet prodávajícího. Po zaplacení objednávky obdrží kupující e-mail s potvrzením o zaplacení a odkazem na fakturu (daňový doklad), kterou si může stáhnout a vytisknout. Prodávající nenese odpovědnost za splnění povinností dopravce, a stejně tak prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu dopravcem. Kupující je povinen zboží zkontrolovat a při zjevném poškození při přepravě zásilku od dopravce nepřevzít a neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Dodání elektronického obsahu: Po zaplacení objednávky obdrží kupující e-mail s potvrzením o zaplacení a odkazem na fakturu (daňový doklad), kterou si může stáhnout a vytisknout, a v případě zakoupení elektronického obsahu (e-knihy) i odkaz ke stažení tohoto obsahu.

Distribuce elektronického zboží bude provedena prostřednictvím e-mailu, který uvede zákazník v objednávce, resp. prostřednictvím odkazu zobrazeného na internetové stránce. Elektronické zboží je distribuováno obvykle do 2 pracovních dnů ode dne přijetí platby na účet provozovatele. Termín dodání se však může lišit z důvodů kapacitních či technických.

 

Ochrana osobních údajů

Údaje a informace, které uživatel uvádí při objednání produktů či registraci k odběru novinek, nebudou ze strany provozovatele internetové stránky a e-shopu použity k žádným dalším účelům mimo marketingové účely tohoto e-shopu. V případě převodu e-shopu na jiného provozovatele budou převedeny i tyto údaje. Uživatel bude o takové změně informován a má právo požádat o vyjmutí svých údajů z registru. Uživatel dává registrací souhlas k uchovávání těchto údajů na internetové stránce e-shopu. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo přístupu k jakýmkoli informacím, které uživatelé na internetovou stránku e-shopu vloží, ať už veřejně či neveřejně, a to v plném znění. Uživatel svou objednávkou či přihlášením k odběru novinek opravňuje provozovatele k zasílání novinek (newsletteru) a dalších obchodních sdělení.

 

Nakládání s obsahem internetové stránky

Nakládání s obsahem této internetové stránky se řídí autorským zákonem. Převzetí či další šíření obsahu internetové stránky je možné pouze s předchozím souhlasem provozovatele.

 

Odpovědnost za škodu

Informace uvedené na portálu Lampionek.cz v podobě knih, článků, vzorových dokumentů, návodů, vzdělávacích materiálů či diskusních příspěvků mají základní, orientační charakter a provozovateli nevzniká odpovědnost za případnou škodu jakéhokoliv charakteru, která by uživateli mohla vzniknout využitím uvedených informací v praxi. Provozovatel nezaručuje nonstop dostupnost internetové stránky Lampionek.cz.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i provozovatel e-shopu mohou bez udání důvodu za níže uvedených podmínek zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku provozovatel e-shopu, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (například z technických důvodů). Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné pouze po dohodě provozovatele e-shopu a zákazníka, a to za podmínky, že zákazník doposud neprovedl platbu za objednávku.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Produkty nabízené v tomto e-shopu spadají do kategorie specifikované v odstavci 7 zákona č. 367/2000 Sb., kdy spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Konkrétně se v tomto případě jedná:
  • o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (mohou být označené, tj. elektronicky „orazítkované“ identifikačními údaji kupujícího, knihy mohou být podepsané autory /příp. s věnováním / na přání kupujícího),
  • o dodávku audio- a videonahrávek a elektronického zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, respektive získal k programu přístup a využil jej (kupujícímu je doručen odkaz ke stažení souboru, k němuž má kupující od této chvíle přístup a může ho využít).
  1. V případě, že kupujícím je spotřebitel/zákazník, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem a v takovém případě jsou součástí kupní smlouvy i ustanovení tohoto článku, má právo od smlouvy odstoupit u fyzického zboží, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí předmětu plnění, přičemž toto odstoupení musí zaslat spolu se zbožím, které obdržel, na adresu sídla prodávajícího. Zboží musí být neporušené, bez známek užívání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodejce vrátí do 30 dnů od obdržení vráceného zboží kupujícímu zaplacenou cenu zboží na jeho bankovní účet. Využije-li zákazník svého práva odstoupit od kupní smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vrácením zboží; prodávající je oprávněn započíst tento svůj nárok oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

Reklamace a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Dočasnou nedostupnost webu nelze považovat za vadu, a zákazníkovi tak nevzniká právo na reklamaci.

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, která trvá 24 měsíců, vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Výjimku tvoří zboží, které kupující zakoupil již s upozorněním na vadu či jako poškozené zboží se slevou.

V případě zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu e-mailem a dohodnout se na dalším postupu.

Provozovatel e-shopu nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání výrobků, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Slevové kupony

Slevový kupon uplatníte vložením slevového kódu do vyznačeného pole při nákupu v e-shopu.

 

Obrázky používané v internetovém obchodu jsou ilustrativní a mohou se lišit od přesného provedení zboží. Prodávající nezaručuje, že objednané zboží bude skladem.

 

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností zákazníka, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22.2.2017